jj
jj
jj
jj

2 oz Ius percipit urbanitas
1 oz Mei at numquam as
.25 oz An sed dictas acc
.25 oz Nam sint atqui reis
.25 voluptatibus an

2 oz Herradura Blanco
1 oz Rosemary-infused syrup
.75 oz fresh lemon juice
.5 oz store-bought pear puree
Splash club soda

3 oz jasmine pearl green tea
1.5 oz reposado tequila
1 oz Chinese 5-spice syrup
.25 oz lemon juice
1.5 oz Negro Modelo beer